Hervormd Dorkwerd

1.  Collecten

Met ingang van zondag 4 juli 2021 worden er in de kerk (tent) weer collecten gehouden.

Er worden geen collectezakken doorgegeven.

Er wordt met collectestokken gecollecteerd, zodat er geen besmetting via de handen kan plaatsvinden.

De zondagse collectebijdragen kunnen - liefst periodiek - worden overgemaakt op de bankrekeningen van de kerkvoogdij en de diaconie.

  1.  De eerste collecte is altijd bestemd voor de diaconie;
  2.  De tweede collecte is voor de kerkvoogdij

IBAN-nummer:                NL95 RABO 0375 8291 13  t.n.v. kerkvoogdij Dorkwerd

IBAN-nummer:                NL66 RABO 0146 6346 40  t.n.v. diaconie Dorkwerd

Opgemerkt:

Het storten van contant geld bij de Banken geeft steeds meer problemen. Het lijkt er op dat de Banken zoveel mogelijk het storten van contante gelden wil ontmoedigen. Gezien de moeiten die ook de kerkvoogdij en de diaconie daarbij ondervinden, wordt er - voorzichtig -  om uw medewerking in deze gevraagd.

De kerkenraad zou het zeer op priijs stellen dat u - zo mogelijk -  gebruik wil maken van een  van de onderstaande drie mogelijkheiden:

  1. de kerkelijke collecten giraal overmaken op de kerkelijke bankrekeningen;
  2. collectemunten gebruiken voor de te houden collecten tijdens de kerkdiensten;
  3. tijdens de collecten de givtapp te gebruiken.

2.  QR-code Hervormde gemeente Dorkwerd:

  

 

3.  Collectemunten

Deze zijn verkrijgbaar in de waarden   0,50   1,-   2,50   5,-  euro

Het totaal bedrag aan waarde maakt u over naar het IBAN-nummer:  NL95 RABO 0375 8291 13 t.n.v. Kerkvoogdij Dorkwerd

U geeft bij de betaling aan 'collectemunten' en de hoeveelheid van welke waarde u wilt ontvangen.

Op de eerstkomende zondag zullen de munten aan u worden overhandigd.

U tekent voor de ontvangst om misverstanden te vookomen.