Hervormd Dorkwerd

Wie zijn wij

Onze gemeente

De Hervormde gemeenten van Wierum en Dorkwerd vormden vanaf het begin van de 17e eeuw een combinatie. Tot 1828 werden er zowel in Dorkwerd als in Wierum diensten gehouden en woonde de predikant in Wierum. Na de afbraak van de kerk in Wierum in 1828 bleef de kerk van Dorkwerd het enige Godshuis van deze kerspels en ging de predikant in de nieuw gebouwde pastorie in Dorkwerd wonen. Met het vertrek van ds. J. Roebers in 1965 verliet de laatste predikant Dorkwerd. Daarna werd de gemeente gediend door emeritus predikanten en kerkelijk werkers tot op de dag van vandaag.

De Hervormde gemeente van Dorkwerd maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), noemt zich rechtsconfessioneel, en weet zich verbonden met het gereformeerd belijden. Bij de inrichting van het leven der gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen die met dit belijden overeenstemmen.

De Bijbel zien we kernachtig weergegeven in de gereformeerde belijdenissen.
De gemeente beschouwt de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord en ziet het verlossingswerk van Christus als de enige weg van redding en behoud.

De Hervormde Gemeente van Dorkwerd ligt aan de noordwestelijke rand van de stad Groningen en maakt deel uit van de classis Westerkwartier. Samen met de hervormde gemeenten van Noordhorn-Saaksum, Sebaldeburen, Leek, Bedum-Onderdendam, Siddeburen-Steendam-Tjuchem, Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post en Westerbroek vormt Dorkwerd de ring van rechtzinnige hervormde gemeenten in Ommelanden.


Wat wij geloven

‘Wij geloven en belijden dat we een gemeente zijn van God de Vader door het volbrachte werk van Jezus Christus onze Heere en dat we ons in de gemeente geleid weten door de Heilige Geest. Door bekering en geloof mogen we ons het eigendom weten van onze Redder en Verlosser Jezus Christus en wij voelen ons geroepen daarvan in woord en daad te getuigen. Wij verlangen een Bijbelse verkondiging waarin het verlossend werk van onze Heere Jezus Christus het hart is. Wij staan met ons belijden in de gereformeerde traditie en we spreken uit dat wij ons baseren op de Drie Formulieren van Enigheid:

  1. De Heidelbergse catechismus
  2. De Nederlandse geloofsbelijdenis.
  3. De Dordtse leerregels

Dit belijden roept ons op om leesbare brieven van Christus te zijn in woord en daad’.


Ons kerkgebouw

De kerk van Dorkwerd staat aan de Hoogeweg 2

Boven de kerkingang (van de toren naar het schip) staat de tekst uit Jesaja 2:3:

‘…en vele natiën zulten optrekken en zeggen 'Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs, opdat Hij ons lere aangaande Zijn wegen en opdat wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.’  (Statenvertaling 1637) 

De huidige doopschaal met deksel staat op een getorste smeedijzeren staander. Achterin de kerk staat - eveneens op een vergelijkbare staander - de messing collecteschaal, die eeuwenlang als doopbekken heeft gediend. Op het koor staat het oude offerblok met zijn zware ijzerbeslag. 

Het orgel werd in 1908 gebouwd door de orgelmakers P. van Oeckelen en Zonen in Harendermolen. Het is een mechanisch orgel met zeven stemmen, één manuaal en een aanhangend pedaal. Het orgel is betaald uit de verkoop van de afgegraven wierdegrond. Het orgel is in 2015 grondig gerestaureerd.

De kerk is eigendom van de Hervormde Gemeente Dorkwerd en is nog volop in gebruik voor de twee kerkdiensten op zondag (9.30 uur en 19.00 uur). Het kerkgebouw is een rijksmonument.