Hervormd Dorkwerd

Diaconie

DOELSTELLING

Als gelovigen hebben we de opdracht om dienstbaar te zijn aan onze naaste. Daarom willen we vanuit de gemeente hulp bieden waar geen helper is. Of het nu in onze gemeente is of daarbuiten, dichtbij of aan de andere kant van de wereld. In het diaconaat hebben we in het bijzonder oog en oor voor mensen die in de knel zijn geraakt en voor omstandigheden in de samenleving die dit veroorzaken. Het doel is om samen te zoeken naar oplossingen voor deze knelsituaties. De hulp kan zowel praktisch als financieel van aard zijn. De diaconie draagt volgens de kerkorde de naam ‘College van Diakenen’ (CvD); wij spreken hier over de diaconie. Het CvD bestaat uit diakenen en wordt eventueel bijgestaan door vrijwilligers.  

DE DIAKEN – niet alleen  UITVOERDER, maar ook AANVOERDER

De diaken, die vanuit het ambt nauw betrokken is op de noden van de wereld, zoekt naar mogelijkheden om de begrippen barmhartigheid en gerechtigheid invulling te geven. Hij/zij hoeft dit diaconale werk echter niet alleen te doen. Het diaconale werk is een opdracht en roeping voor de gehele gemeente. Een diaken is in eerste instantie dan ook niet alleen uitvoerder, maar ook aanvoerder. De diaken betrekt de gemeenteleden bij diaconale activiteiten.

WAT DOET DE DIACONIE

HULP

Wie hulp nodig heeft, mag rechtstreeks een beroep doen op de diaconie. Wellicht kan de diaconie u verder helpen door contact te leggen met de juiste instanties. De diaconie kan zelf ook hulp bieden. Mocht u behoefte hebben aan ondersteuning, in welke vorm dan ook, of weet u iemand die hulp nodig heeft, dan kunt u altijd contact opnemen met iemand van de diaconie.

BEWUSTWORDING

De diaconie zet zich in voor meer diaconale bewustwording in de gemeente door informatie te verstrekken over noden om ons heen. De diaconie doet dit bijvoorbeeld in de vorm van berichten in de gemeentebrief en via de zondagse mededelingen.  

AVONDMAAL

Samen met de predikant is de diaconie verantwoordelijk voor de viering van het Heilig Avondmaal

COLLECTES

De diaconie is verantwoordelijk voor de inzameling van de gaven en voor het collecterooster

KERKVERVOER

De diaconie regelt vervoer van hen die niet zelfstandig van en naar de kerk kunnen komen. Wie moeite heeft om kerkdiensten of andere bijeenkomsten te bezoeken, kan een beroep doen op een “kerktaxi., Een groep gemeenteleden zijn bereid zijn om hun eigen auto hiervoor beschikbaar te stellen. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de coördinator  

VOEDSELBANK

Helaas is de voedselbank in deze tijd hard nodig. Daarom stelt de diaconie elke eerste zondag van de maand iedereen in de gelegenheid om producten voor de voedselbank in te leveren bij de kerk.

Zie Voedselbank           

SPONSORING

De diaconie sponsort via de stichting Woord en Daad Isatu Kamara. Zij woont in Aberdeen, Freetown,  Sierra Leone en is in het jaar 2011 geboren. Door gebrekkige overheidsvoorzieningen en daarbij  vaak grote werkloosheid leven ouders en kinderen in grote armoede. De diaconie wil hiermee ook omzien naar de 'verre naaste'.

FINANCIËN

De diaconie beheert haar eigen financiële middelen en goederen, waaronder pachtgronden. Jaarlijks wordt ter goedkeuring een begroting en rekening voorgelegd aan de kerkenraad en de gemeente.
De diaconie is verantwoordelijk voor het collecterooster. 
We ondersteunen graag de projecten, van de mensen die bij onze kerk betrokken zijn, die ontwikkelingswerk verrichten.

Om de diaconie in staat te stellen financiële hulp te verlenen wordt in de kerkdiensten regelmatig gecollecteerd voor de diaconie of voor speciale goede doelen.                                                                                      Het rekeningnummer van de diaconie is IBAN: NL66 RABO 0146 6346 40.  t.n.v. Diaconie Dorkwerd.

Ook kunt u gebruik maken van de onderstaande QR-code.