Hervormd Dorkwerd

Solidariteitskas

De solidariteits is eigenlijk een grote geldkist, waaruit steun kan worden gegeven aan gemeenten die financieel krap zitten en een duw in de rug nodig hebben om zelfstandig weer verder te kunnen. De kas verleent in principe geen hulp voor herstel van gebouwen of restauraties van orgels, maar beperkt de activiteiten tot de kerntaken van de kerkelijke gemeenten. Om een voorbeeld te noemen: zo kan er in het werkgebied van een gemeente een uitdaging liggen op het gebied van evangelisatie, pastoraat of hulpverlening. Gaat deze uitdaging de financiële draagkracht van de gemeente te boven, dan kan deze een steunaanvraag indienen bij de solidariteitskas. Daarnaast besteed de kas hulp aan bovenlokaal niveau. Zo wordt veel geld besteed aan het doven- en studentenpastoraat.

Het principe van desolidariteitskas is: 'Gemeenten helpen gemeenten'.  Elk jaar dragen alle gemeenten binnen de PKN voor elk belijdend lid € 5,- af aan de solidariteitskas. Zo kan deze instelling hulpverlener blijven.

Elk jaar vragen de rentmeesters van Dorkwerd om uw medewerking in dezen, in de vorm van een bijdrage. U ontvangt daarvoor rond de maand mei een brief met het verzoek daartoe.

Wilt u meer weten over de solidariteitskas?  Kijk dan op de website   www.pkn.nl/solidariteitskas